حسین مهری با انتشار این عکس نوشت: 

پسر حسین مهری

روز پسر مبارکت آریاى عزیزم 

پدر با اونى که دارى میخورى کارى ندارم عاشق اون گوجه سبز زاپاسى که تو دستته شدم

اونایى که پسر دارن بیان ببینیم چند نفریم