مهراوه شریفی نیا  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

مهراوه شریفی نیا