مهران احمدی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

گر می نخوری طعنه مزن مستان را

بنیاد مکن تو حیله ودستان را

تو غره بدان مشو که می می‌نخوری

صد لقمه خوری که می غلام است انرا

۲۸ اردیبهشت سالروز حکیم عمر خیام نیشابوری بر دوستداران ان جناب مبارک

 

مهران احمدی