بهاره افشاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

من با وجود تاریکى ها، رنج هاى هر روزه، زشتىِ شهر به فردا امیدوارم. در ستایش زندگى، خورشید ، نورى که از پنجره خودش را تو مى کشد و مرا به خودم یادآورى مى کند، سروده خوانم. من این فرصت یکباره را قدر مى دانم و براى بهتر شدن اش سعى مى کنم. سعى مى کنم .. سعى مى کنم.

 

بهاره افشاری