سپیده خداوردی تصویر زیر که نمایی از سریال صبح آخرین روز میباشد را منتشر کرد.

سپیده خداوردی