فریبا نادری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

فریبا نادری