علی ضیا  تصویر زیر را به مناسبت تولد احمدرضا عابدزاده در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

عابدزاده