عکسی که علی صادقی به تازگی در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است

علی صادقی