سحر دولتشاهی بازیگر سینما و سریال  های نمایش خانگی در توضیح این عکس نوشت:

سحر دولت شاهی

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد

گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید