بهنوش طباطبایی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

 

بهنوش طباطبایی