نگار فروزنده با انتشار این عکس نوشت:

حرفی جز آرزوی سلامتی برای شما نیست.

نگار فروزنده