رعنا آزادی ور در نقش تاج الدوله مقابل دوربین مجموعه جیران رفت.

جیران