مجید واشقانی در پستش نوشت:

تولد ...در از سرنوشت۴

سوپرایز رفقا ...دم همتون گرم ...

از سرنوشت