مائده طهماسبی با انتشار این عکس نوشت:
 
یک روز قشنگ و گرم فیلمبردارى با یک گروه نازنین 
تولد بازى دو خرداد ماهى عزیز
شیدا خلیق
شایان اسکندرى
بیشتر ماسک ها هنگام عکس برداشته شد 

L8236164.png

Q2416248.png

R0164825.png