تصویری از سوگل طهماسبی را در میان گل های بهاری مشاهده می کنید.

سوگل طهماسبی