شبنم قلی خانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

کاش سرم را بردارم

و برای هفته‌ای در گنجه‌ای بگذارم و قفل کنم

در تاریکی یک گنجه خالی …

روی شانه‌هایم

جای سرم چناری بکارم

و برای هفته‌ای در سایه‌اش آرام گیرم …

ناظم حکمت

 

شبنم قلی خانی