لیلا بلوکات در پستش نوشت:

بماند به یادگار

مینا ،مینو،سهراب

فصل ۴ از سرنوشت

لیلا بلوکات