شاهرخ استخری  بازیگر سابق تصویری از همبازی شدن با دخترش منتشر کرد.

شاهرخ استخری