سامان صفاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

نشست مطبوعاتی فیلم سینمایی شهربانو
با ماسک

 

سامان صفاری