شهرزاد کمال زاده  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

شهرزاد کمال زاده