سارا مقربی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

سارا مقربی