شیوا خسرومهر  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

شیوا خسرومهر