نوید محمدزاده این عکس را با لباس نظامی از خود در صفحه شخصی اش منتشر کرد.

نوید محمد زاده