عکسی که پندار اکبری به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

پندار اکبری