مریم معصومی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

پدر مریم معصومی