ارسلان قاسمی   تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

ارسلان قاسمی