غزال نظر تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

غزال نظر