سمانه پاکدل  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

ای کاش سفر انتهای جهان بود

تا کسی در من مدام نگران نباشد

که باید برگردیم....

سمانه پاکدل