فریبا کوثری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

گاهی یک نگاه
آنقدر مهربان است که
چشم هرگز رهایش نمی کند،

گاهی یک رفاقت
آنقدر ماندگار است که
زمان حریفش نمی شود،

و
گاهی یک نفر
آنقدر عزیز است که
قلب رهایش نمی کند

حریر عزیزم، بانوی هنرمند
هزاران بار « تولدت مبارک»
 

فاطمه گودرزی