بهرنگ علوی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

بهرنگ علوی