شبنم قلی خانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

شبنم قلی خانی