ساقی بلیغ (عکاس) این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

هستی مهدوی فر