یاسمن‌ شاه‌حسینی همسر پدرام کریمی این عکس ها را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

در حمایت از تلاش دانشمندان 

ایرانی، من و همسرم با افتخار و اطمینان در فاز مطالعاتی واکسن کوو ایران برکت ،حضور پیداکردیم و دُز اول این واکسن رو دریافت کردیم...

 پدرام کریمی

همسر پدرام کریمی