خاطره اسدی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

خاطره اسدی