ساقی بلیغ (عکاس) این عکس را در صفحه شخصی خود از فرشته حسینی منتشر کرد.

فرشته حسینی