بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:غصه رسم روزگاره 

ما چه باشیم چه‌ نباشیم 

زندگی ادامه داره ... 

بابک جهانبخش