نعیمه نظام دوست تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

هر شب از خودت بپرس

هر کس هر جای جهان خوبی کند، نبض زمین بهتر می زند، خون در رگهای خاک بیشتر می دود و چیزی به زندگی اضافه می شود.

و هر کس هر جای جهان بدی کند، تکه ای از جان جهان کنده می شود، گوشه ای از تن زمین زخمی می شود و چیزی از زندگی کم می شود.

هر شب از خودت بپرس امروز بر زندگی افزودم یا از آن کاستم؟
نپرس امروز خوب بود یا بد؟ بپرس امروز خوب بودم یا بد؟
زیرا زندگی، پاسخ هر روزه همین پرسش است...
 

نعیمه نظام دوست