سپیده خداوردی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

سپیده خداوردی