تصویری جالب از جمشید هاشم پور را در گذر سالها مشاهده می کنید.

جمشید هاشم پور