هوتن شکیبا ، ایفاگر نقش حبیب در سریال « لیسانسه‌ها » در جدیدترین فعالیت مجازی خود پستی را به اشتراک گذاشت.

"معنی قاب : چهارچوب، کادر، دوری، سینی، طبق
معنی غاب : سخن بیهوده، یاوه، هذیان، حدیث، سخن بیهوده و لاطائل و ترهات، فضولی بیهوده"

/