نازنین بیاتی با انتشار این عکس نوشت:

ای سایه صبر کن که برآید به کام دل

آن آرزو که در دل امیدوار توست ...

نازنین بیاتی