میلاد کی مرام تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

S3916782.png