هومن سیدی با انتشار این عکس نوشت:

خنده ام میگیرد

اما حال خندیدن ندارم

هومن سیدی