شاهرخ استخری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

اولین ری‌اکشن نبات وقتی من رو بدون ریش دید این بود که گفت: بابا کو

 

 

شاهرخ استخری