لیلا بلوکات تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 جرمم این است:

من خودم هستم!

 

لیلا بلوکات