سپیده خداوردی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم

و ندایی که به من می گوید

گرچه شب تاریک است

دل قوی دار

سحر نزدیک است

سپیده خداوردی