مارال فرجاد تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 به یاد سریال برادر جان 

 

مارال فرجاد