اندیشه فولادوند تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 تو را به آفتاب میخوانند

جماعتی

که عمرشان

به روز

قد

نداد

از مجموعه شعر "شلیک کن رفیق"

انتشارات ثالث

 

اندیشه فولادوند