یکتا ناصر تصویری از همسر کارگردانش ، منوچهر هادی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

نیمه جانم

منوچهر هادی