حمید ترابیان ، مجری برنامه‌های تلویزیونی در جدیدترین فعالیت مجازیاش تصویری از خود را منتشر کرد و از شکرگزاری و امید به خدا نوشت.

/